حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 4 خرداد 1398
...
خانه
موضوع: لغت
باب افتعال آیا لازم است یا متعدی؟ فعل «تشترط» مجهول است یا معلوم؟
موضوع: نحو
کلمه ی «سیبویه» اعراب گذاری آن چیست و چرا اینگونه اعراب گذاری شده است؟
موضوع: لغت
معنای این مَثَل «دونه خرط القتاد» چیست؟
موضوع: نحو
در بین حروف مهمله ( عطف، استفهام ، جواب تعریف، تنبیه، ربط، استئناف، تنفیس، ردع، حالیه، تفسیر، زائده، عرض و تحضیض، نفی، تحقیق و تقلیل، مفاجاه، شرط، مصدریه، تأکید و...) کدام یک مختص اسم، و کدام یک مختص فعل و کدام یک مشترک بین اسم و فعل هستند؟
موضوع: لغت
فرق «مثال» و «شبیه» و «نظیر» به چه صورت است؟
موضوع: تفسیر
مراد از اولویت تعیینی و تفضیلی چیست و در این آیه شریفه کدام قسم مراد است؟ «النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏»
موضوع: نحو
چرا در آیه 67 از سوره مبارکه هود «وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ» فعل «أخذت» بصورت مونث آمده است و همین فعل در آیه 94 از همین سوره «وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ» بصورت مذکر آورده شده؟
موضوع: نحو
چرا فعل «قال» در آیه شریفه «وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ» بصورت مذکر آمده است و حال آنکه می بایست بصورت مونث آورده می شد چرا که فاعل آن یعنی «نسوة» مونث است؟