حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 30 خرداد 1397
...
خانه
موضوع: نحو
1- تركيب «ايضا» و «بلافرق»در اين عبارت چگونه است؟ النوع الرابع اسم المفعول و هو ... و ما ذكر في اسم الفاعل من الحالات و الشروط ياتي هنا ايضا بلافرق. 2- نقش «هو »در اين آيه شريفه چيست؟ و اخي هارون هو افصح مني لسانا(قصص34). 3- تركيب اين عبارت چگونه است؟ «كم رجل في المسجد» . 4- نقش «كاين» همچنين فاعل عتت در آيه كريمه چيست؟ و كاين من قرية عتت عن امر ربها(طلاق8). 5- نقش «نفسا» از نظر تركيبي در اين جمله چيست؟ علي كريم نفساً.
موضوع: نحو
ترکیب کلمه «الصابئون» در سوره بقره و مائده چیست؟
موضوع: نحو
آیا کلمه «محمدحسین» مرکب مزجی است؟ اعراب دو جزء آن چیست؟
موضوع: لغت
تفاوت دو لفظ «تساوق» و «تساوی» به چه صورت است؟
موضوع: اصول
مراد از حیثیت تعلیله و تقییدیه در مباحث اصولی چیست؟
موضوع: لغت
فرق اذن و اجازه چیست؟
موضوع: لغت
فرق «حطب» با «خشب» چیست؟
موضوع: صرف
آیا کلمه «فقد» لازم است یا متعدی یا هم متعدی استعمال می‌شود و هم لازم، و عین الفعل صیغه معلوم آن چه حرکتی دارد؟