حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 4 اردیبهشت 1397
...
خانه
موضوع: نحو
ترکیب کلمه «الصابئون» در سوره بقره و مائده چیست؟
موضوع: نحو
آیا کلمه «محمدحسین» مرکب مزجی است؟ اعراب دو جزء آن چیست؟
موضوع: لغت
تفاوت دو لفظ «تساوق» و «تساوی» به چه صورت است؟
موضوع: اصول
مراد از حیثیت تعلیله و تقییدیه در مباحث اصولی چیست؟
موضوع: لغت
فرق اذن و اجازه چیست؟
موضوع: لغت
فرق «حطب» با «خشب» چیست؟
موضوع: صرف
آیا کلمه «فقد» لازم است یا متعدی یا هم متعدی استعمال می‌شود و هم لازم، و عین الفعل صیغه معلوم آن چه حرکتی دارد؟ 
موضوع: فقه
تفاوت الفاظ «قبض» و «اقباض» و «تسلیم» و «تسلم» در اصطلاح فقه چیست؟