حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 29 خرداد 1398
...
خانه
موضوع: لغت
فرق اذن و اجازه چیست؟
موضوع: لغت
فرق «حطب» با «خشب» چیست؟
موضوع: صرف
آیا کلمه «فقد» لازم است یا متعدی یا هم متعدی استعمال می‌شود و هم لازم، و عین الفعل صیغه معلوم آن چه حرکتی دارد؟ 
موضوع: فقه
تفاوت الفاظ «قبض» و «اقباض» و «تسلیم» و «تسلم» در اصطلاح فقه چیست؟
موضوع: نحو
ترکیب عبارت «لیس احد الا و هو مشتمل على فتنة» چگونه است؟
موضوع: نحو
اعراب عناوین کتاب ها و مقالات چگونه می باشد؟
موضوع: منطق
مراد از طرد و عکس در تعریف منطقی چیست؟
موضوع: فقه
آیا خواهر ابوینی حاجب از ارث برادر ابی می گردد یا خیر؟ با توجه به ماده 918 قانون مدنی لفظ اخوه آورده شده است آیا اخوه اعم از برادر و خواهر است یا خواهر ابوینی هم مشمول است ؟