حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 1 اسفند 1396
...
خانه
موضوع: اصول
تفاوت شهرت عملیه با شهرت روائیه در چیست؟
موضوع: فقه
آیا کلمه «سبعین» در روایت: «عن ابى بصير، قال: سئل ابو عبد اللّه عليه السلام عن المتعة أ هي من الاربع؟ فقال: لا و لا من السبعين.» خصوصیتی دارد یا خیر؟
موضوع: فلسفه
در برهان وجوب و امکان، پس از این که وجود حدّاقل یک واجب الوجود در دایره موجود اثبات شد، چگونه «فقط یکی بودن» واجب الوجود اثبات می شود؟ 
موضوع: صرف
اگر تعریف ثلاثی مزید در فعل این باشد که یک یا چند حرف از حروف ریشه فعل، مزید بر 3 حرف اصلی باشد، با این فرض، «فعّل» چگونه مزید خواهد بود؟ آیا «ع» را باید حرف زائد در نظر بگیریم؟ مگر حروف زائد فقط حروف «سألتمونیها» نیستند؟ 
موضوع: نحو
چرا در آیه ۱۰ سوره فتح « ومن اوفی بما عاهد عَلَیهُ الله » چرا «علیهُ» آمده و «علیهِ» نیامده؟
موضوع: نحو
تفاوت بین مفعول فیه و ظرف زمان ومکان چیست؟ اینکه هر مفعول فیه ظرف است ولی هر ظرفی ، مفعول فیه نیست ،یعنی چه؟
موضوع: نحو
عبارت جلیس السوء ترکیب وصفی است یا ترکیب اضافی؟
موضوع: لغت
وجه تسمیه رومان فتان که نام ملکی در قبر است چیست؟