حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 4 اردیبهشت 1397
...
خانه
موضوع: اصول
در باب انسداد داریم که انسداد باب علم و علمی فرق بین باب علم و علمی چیست؟ 
موضوع: نحو
برخی حروفی که ابتدای جمله می آیند مانند:«و قد»،«ممّا»،«کأن»،«فإن» وغیره برای ترجمه متون چگونه باید ترجمه شوند؟ 
موضوع: فقه
تفاوت سه واژه «اداء»، «إعاده» و «قضاء» در عبارات فقهی به چه صورت است.
موضوع: کلام
یکی از سوالاتی که در زمینه اختیار انسان مطرح می شود این است که با توجه به قانون علیت، وقوع هیچ چیز بدون علت امکان ندارد. حال وقتی انسان اراده میکند، این اراده نیاز به علت دارد. اگر علت آن را نفس بدانیم، باز این سوال مطرح می شود که به چه علت نفس انسان چنین اراده ای کرد؟ اگر پاسخ بدهیم میل به چیزی باعث شد که نفس چنین اراده ای کند باز می توان پرسید به چه علت نفس انسان به چنین چیزی میل کرد؟ بعضی گفته اند اگر علت اراده را اختیار بدانیم، زنجیره سوالات ختم می شود در حالی که اختیار صرفا قوه ای است که باعث می شود انسان چیزی را اراده کند ولی اینکه علت همان اراده ای که کرده چیست سوال دیگری است که با این پاسخ بدان نخواهیم رسید. به نظر می رسد تنها در صورتی این سوالات پیاپی پایان می پذیرد که بگوییم نفس انسان ذاتا چیزی را اراده می کند که در این صورت دیگر اختیار معنا ندارد. 
موضوع: نحو
چرا «أن» در عبارت: «اشهد ان علیاً ولی الله» را تشدید می دهیم ولی در عبارت: «اشهد ان لا اله اله الله» را بدون تشدید می خوانیم؟ فرق «أن» در عبارت اول و دوم چیست؟
موضوع: فقه
تعدی و تفریط که موجب ضمان است به چه معناست؟
موضوع: صرف
تفاوت سه واژه «زال - يزيل» و «زال - یزول» و «زال - یزال» به چه صورت می باشد.
موضوع: بلاغت
در علم بلاغت گفته می شود می خواهیم بلاغت بخوانیم تا بتوانیم به وجوه فصاحت و بلاغت قرآن کریم آشنا شویم، از طرفی در کتب بلاغی وقتی می خواهند شاهد مثالی بیاورند به آیات قرآن کریم استناد می کنند، آیا این دور نیست.