حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 29 خرداد 1398
...
خانه
موضوع: نحو
چرا در آیه ۱۰ سوره فتح « ومن اوفی بما عاهد عَلَیهُ الله » چرا «علیهُ» آمده و «علیهِ» نیامده؟
موضوع: نحو
تفاوت بین مفعول فیه و ظرف زمان ومکان چیست؟ اینکه هر مفعول فیه ظرف است ولی هر ظرفی ، مفعول فیه نیست ،یعنی چه؟
موضوع: نحو
عبارت جلیس السوء ترکیب وصفی است یا ترکیب اضافی؟
موضوع: لغت
وجه تسمیه رومان فتان که نام ملکی در قبر است چیست؟
موضوع: اصول
در باب انسداد داریم که انسداد باب علم و علمی فرق بین باب علم و علمی چیست؟ 
موضوع: نحو
برخی حروفی که ابتدای جمله می آیند مانند:«و قد»،«ممّا»،«کأن»،«فإن» وغیره برای ترجمه متون چگونه باید ترجمه شوند؟ 
موضوع: فقه
تفاوت سه واژه «اداء»، «إعاده» و «قضاء» در عبارات فقهی به چه صورت است.
موضوع: کلام
یکی از سوالاتی که در زمینه اختیار انسان مطرح می شود این است که با توجه به قانون علیت، وقوع هیچ چیز بدون علت امکان ندارد. حال وقتی انسان اراده میکند، این اراده نیاز به علت دارد. اگر علت آن را نفس بدانیم، باز این سوال مطرح می شود که به چه علت نفس انسان چنین اراده ای کرد؟ اگر پاسخ بدهیم میل به چیزی باعث شد که نفس چنین اراده ای کند باز می توان پرسید به چه علت نفس انسان به چنین چیزی میل کرد؟ بعضی گفته اند اگر علت اراده را اختیار بدانیم، زنجیره سوالات ختم می شود در حالی که اختیار صرفا قوه ای است که باعث می شود انسان چیزی را اراده کند ولی اینکه علت همان اراده ای که کرده چیست سوال دیگری است که با این پاسخ بدان نخواهیم رسید. به نظر می رسد تنها در صورتی این سوالات پیاپی پایان می پذیرد که بگوییم نفس انسان ذاتا چیزی را اراده می کند که در این صورت دیگر اختیار معنا ندارد.