حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 29 خرداد 1398
...
خانه
موضوع: نحو
چرا «أن» در عبارت: «اشهد ان علیاً ولی الله» را تشدید می دهیم ولی در عبارت: «اشهد ان لا اله اله الله» را بدون تشدید می خوانیم؟ فرق «أن» در عبارت اول و دوم چیست؟
موضوع: فقه
تعدی و تفریط که موجب ضمان است به چه معناست؟
موضوع: صرف
تفاوت سه واژه «زال - يزيل» و «زال - یزول» و «زال - یزال» به چه صورت می باشد.
موضوع: بلاغت
در علم بلاغت گفته می شود می خواهیم بلاغت بخوانیم تا بتوانیم به وجوه فصاحت و بلاغت قرآن کریم آشنا شویم، از طرفی در کتب بلاغی وقتی می خواهند شاهد مثالی بیاورند به آیات قرآن کریم استناد می کنند، آیا این دور نیست.
موضوع: فقه
مراد شهید اول از این عبارت: «قضية کل إجارة المنع من نقیضها» در کتاب الإجارة چه می باشد.
موضوع: نحو
گاهی «أنه» به معنای شأن چنین است می آید، چه وقت می بایست اینطور معنا شود.
موضوع: نحو
فرق «کان» تامه و ناقصه در مقام لفظ و ظاهر و در مقام معنا به چه صورت است.
موضوع: نحو
تاریخچه و معنای این مَثَل: «مَاهكَذَا يا سعدُ تُورَدُ الإبل» در زبان عربی چیست.