حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 30 خرداد 1397
...
خانه
موضوع: بلاغت
در علم بلاغت گفته می شود می خواهیم بلاغت بخوانیم تا بتوانیم به وجوه فصاحت و بلاغت قرآن کریم آشنا شویم، از طرفی در کتب بلاغی وقتی می خواهند شاهد مثالی بیاورند به آیات قرآن کریم استناد می کنند، آیا این دور نیست.
موضوع: فقه
مراد شهید اول از این عبارت: «قضية کل إجارة المنع من نقیضها» در کتاب الإجارة چه می باشد.
موضوع: نحو
گاهی «أنه» به معنای شأن چنین است می آید، چه وقت می بایست اینطور معنا شود.
موضوع: نحو
فرق «کان» تامه و ناقصه در مقام لفظ و ظاهر و در مقام معنا به چه صورت است.
موضوع: نحو
تاریخچه و معنای این مَثَل: «مَاهكَذَا يا سعدُ تُورَدُ الإبل» در زبان عربی چیست.
موضوع: صرف
وزن صرفی واژه «قِسِّی» به چه صورت می باشد.
موضوع: منطق
تفاوت دو قضیه «موجبه معدولة المحمول» و «سالبه محصلة المحمول» در چیست؟ لطفا با یک مثال واضح و روشن تفاوت آنها را بیان کنید.
موضوع: منطق
مرحوم مظفر در کتاب المنطق در بحث «العنوان و المعنون» (المنطق/ص75) گفته بودند: «الجزئي بالحمل الأولي، کليٌ»، همچنین ایشان در بحث «شروط التناقض» (المنطق/ص197) می گویند: «الجزئي جزئي بالحمل الاولي». حال این تناقض چگونه حل می شود.