حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 30 خرداد 1397
...
خانه
موضوع: اصول
منظور از دلیل لبی و دلیل لفظی در اصطلاح علم اصول چیست.
موضوع: منطق
موضوع علم منطق چیست؟
موضوع: اصول
فرق کامل قواعد فقهی و اصولی را بیان فرمائید.
موضوع: نحو
کلمه «إعراب» در لغت و اصطلاح نحاة به چه معناست.
موضوع: فقه
از آنجائی که واژه «قضاء» در فقه استعمالات متفاوتی دارد، لذا جمیع معانی آن را بیان فرمائید.
موضوع: لغت
دو واژه «دفع» و «رفع» در اصطلاح به چه معنا می باشند و هرگاه با هم و مفارق استعمال می شوند چه معنایی را افاده می کنند؟
موضوع: نحو
اسماء متوغل در ابهام چه اسم هایی هستند و خصوصیت آنها چیست.
موضوع: منطق
معنای این قاعده چیست؟ «ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له».