حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 29 خرداد 1398
...
خانه
موضوع: لغت
دو واژه «دفع» و «رفع» در اصطلاح به چه معنا می باشند و هرگاه با هم و مفارق استعمال می شوند چه معنایی را افاده می کنند؟
موضوع: نحو
اسماء متوغل در ابهام چه اسم هایی هستند و خصوصیت آنها چیست.
موضوع: منطق
معنای این قاعده چیست؟ «ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له».
موضوع: فقه
مراد از تعذر و تعسر در مباحث فقهی چیست.
موضوع: نحو
معانی لام را می شود به صورت کامل بفرمائید.
موضوع: نحو
توضیح این عبارت مغنی الأدیب را می خواستم: «مسوغات الابتداء بالنكرة لم يعول المتقدمون في ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة فتتبعوها فمن مقل مخل ومن مكثر مورد ما لا يصلح أو معدد لأمور متداخلة والذي يظهر لي أنها منحصرة في عشرة أمور».
موضوع: فقه
توضیح و شرح این عبارت جناب شهید ثانی در شرح کتاب لمعه را می خواستم: «و لو نوى الوقفَ فيما يفتقر إلى القرينة وقع باطنا و دُيَّنُ بِنِيَّتِهِ لو ادعاه أو ادعى غيرَه»
موضوع: فقه
تفاوت درهم و دینار چیست؟