حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: صرف
اگر تعریف ثلاثی مزید در فعل این باشد که یک یا چند حرف از حروف ریشه فعل، مزید بر 3 حرف اصلی باشد، با این فرض، «فعّل» چگونه مزید خواهد بود؟ آیا «ع» را باید حرف زائد در نظر بگیریم؟ مگر حروف زائد فقط حروف «سألتمونیها» نیستند؟ 
باید توجه داشت در تشخیص حروف زائد، اگر چنانچه حرف مکرر، تکرار حرف اصلی نباشد، آنگاه قطعا حرف یا حروف زائد در «سألتمونیها» منحصر خواهد بود، اما اگر حرف مکرر، تکرار حرف اصلی باشد، تمامی حروف الفبا را شامل می شود، لذا در مثال «فَعَّل»، چون حرف «ع» تکرار حرف اصلی است، لذا مانعی ندارد از دایره «سألتمونیها» خارج باشد.