حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: فلسفه
در برهان وجوب و امکان، پس از این که وجود حدّاقل یک واجب الوجود در دایره موجود اثبات شد، چگونه «فقط یکی بودن» واجب الوجود اثبات می شود؟ 
با اثبات بسیط بودن واجب الوجود من جمیع جهات، واحد بودن او نیز ثابت می شود. به تعبیر دیگر وقتی می گوییم این واجب الوجود از جمیع جهات بسیط است پس معلوم می شود که فقط یکی است و غیر از او دیگری نمی تواند باشد.