حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: نحو
منظور از اینکه حرف جر وضع شده اند برای مفعولیت چیست؟ چرا حرف جر را ظرف نیز می گویند؟
باید توجه داشت که اگر چه برخی حروف به معنای ظرفیت بکار می روند اما این به این معنا نیست که آن ظرف مفعول فیه نیز هست، بلکه مفعول فیه یا همان ظرف، اسم منصوبی است که برای بیان زمان و مکان فعل می اید و متضمن معنای حرف «فی» می باشد، حال اگر اسم زمان یا مکانی متضمن معنای «في» نباشد ظرف و مفعول فیه نمی باشند بلکه همانند سایر اسماء به حسب موقیعیت که در جمله دارند اعراب می گیرند و نقش می پذیرند.