حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 4 خرداد 1398
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: نحو
اعراب عناوین کتاب ها و مقالات چگونه می باشد؟
جمیع عناوین، خبر برای مبتدای محذوف می باشند و آن مبتدای محذوف هذا یا هذه می باشد.