حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 5 بهمن 1399
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: فقه
تفاوت الفاظ «قبض» و «اقباض» و «تسلیم» و «تسلم» در اصطلاح فقه چیست؟
در برخی از  عقود هرگاه لازم باشد هر یک از متعاقدین چیزی را به دیگری تحویل بدهد مثلا در بیع هرگاه بایع موظف است مبیع را به مشتری بدهد به این تحویل مبیع به مشتری اقباض یا تسلیم گفته می شود، و از طرفی مشتری آن مبیع را قبض یا تسلم می کند و همچنین مشتری نیز موظف است ثمن را به بایع اقباض یا تسلیم کند و بایع نیز آن ثمن را قبض یا تسلم می کند. به تعبیر دیگر: قبض و تسلم فعل منتقل الیه و اقباض و تسلیم فعل منتقل علیه است. البته باید توجه داشت گاهی مسامحتا این الفاظ به جای یکدیگر بکار برده می شوند اما معنای دقیق و صحیح آن همان است که بیان شد. همچنین باید توجه داشت آنچه در اینجا در مقام بیان آن بودیم توضیح معنای دقیق اصطلاحات مزبور بود اما اینکه اساسا قبض و اقباض در فقه چگونه محقق می شود امر دیگری است که می بایست به کتب فقهی و دیدگاه فقهاء در این زمینه رجوع شود، لذا نباید میان دو این مبحث خلطی صورت پذیرد.