حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 7 بهمن 1399
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: لغت
فرق «حطب» با «خشب» چیست؟
مراد از حطب یعنی چوبی که خشک شده است و برای حرارت دادن و برپایی آتش از آن استفاده می شود که شامل شاخه و خار و چوب می شود، اما خشب همان تنه محکم و سفت درختان است که دارای استحکام بیشتری است لذا در امور صنعتی و ساخت اسباب و وسایل از آن استفاده می شود. اگر بخواهیم معادل فارسی این دو واژه را بیان کنیم، حطب معادل واژه هیزم می باشد و خشب معادل چوب می باشد. همچنین حطب اعم از خشب می باشد به این صورت که حطب شامل خشب هم می شود اما خشب صرفا تنه خشک شده محکم درخت را گویند.