حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: لغت
فرق اذن و اجازه چیست؟
فرق بین اذن و اجازه به زمان صدور رخصت بر می گردد. به این صورت که اگر رخصت قبل از صدور فعل باشد به آن اذن گفته می شود و اگر بعد از صدور فعل باشد به آن اجازه گفته می شود، لذا به همین جهت است که به اجازه، امضاء نیز گفته می شود.