حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: لغت
تفاوت دو لفظ «تساوق» و «تساوی» به چه صورت است؟
هرگاه دو لفظ داشته باشیم به نحوی که دارای دو معنای متفاوت باشند اما مصادیق آنها یکی باشد به این تساوی گفته می شود، اما اگر علاوه بر تساوی در مصادیق، حیثیت صدقشان نیز یکی باشد این دو لفظ تساوق نیز دارند، لذا تساوق اخص از تساوی است. مثلاً دو لفظ انسان و ناطق را در نظر بگیرید، در نگاه اول دو لفظ داریم با دو معنای متفاوت، اما همین دو لفظ در عالم خارج دارای مصادیق یکسانی هستند، یعنی «کل ما صدق علیه الانسان یصدق علیه الناطق» اما این دو لفظ تساوق ندارند چرا که حیثیت صدق آنها یکی نیست، به این معنا که حیثیت صدق انسان به جهت ترکیب انسان از حیوان ناطق است اما ناطق چون بسیط است لذا حیثیت صدقش به جهت ذو القوی ناطقیت است. البته باید توجه داشت که در موجودات بسیط همه تساوق است، مثلا صفات الهی همه تساوق دارند، یعنی خداوند از آن حیث که عالم است از همان حیث نیز قادر است، چرا که اگر این چنین نباشد - تساوق نداشته باشند - مستلزم نقص و ترکیب است.
نسبت میان سه مفهومِ ترادف و تساوق و تساوی به نحو زیر است:

 

مفهوم

حیثیت صدق

مصداق

ترادف (انسان و بشر)

ü

ü

ü

تساوق (وجود و تشخص)

û

ü

ü

تساوی (انسان و ناطق)

û

û

ü