حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: فقه
فرق وُضو با وَضوء از لحاظ فقهی چیست؟
«وَضو» با فتحه، مراد آبی است که با آن وضو گرفته می شود و «وُضو» با ضمه، همان فعل وضو مراد است. اساسا وزن «فَعول »برای وسیله ای است که آن فعل با آن انجام می شود و وزن «فُعول» برای خود آن فعل بکار می رود. (التعریفات الفقهية - صفحه 238)