حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: نحو
در کتاب صمدیه_حدیقه دوم مبحث مفعول به گفته شده است: «و الاصل فیه تاخره عنه و قد یتقدم جوازا لإفادة الحصر نحو زيدا ضربت». در فرض افاده حصر، چطور می شود حکم به جواز تقدیم مفعول کرد، درحالی که برای افاده حصر وجوب تقدیم لازم است نه جواز؟
در خصوص اینکه گفته اید «برای افاده حصر، وجوب تقدیم لازم است و نه جواز» این محل اشکال است چرا که برای افاده حصر، لزوما تقدیم لازم نیست بلکه اولاً  با آوردن ادات حصر نیز می توان حصر را افاده نمود. ثانیاً تقدیم ما حقه تاخیر لزوما معنای حصر را افاده نمی کند بلکه گاهی این معنا را افاده می کند و گاهی نیز معنای تاکید یا اهتمام و مانند آن را افاده می کند. لذا با این اوصاف، حکم جوازی که مصنف متذکر آن شده است بجا است.