حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: نحو
عامل «فصاعداً» در حالت نصبی چه می باشد و نقش آن چیست؟
جناب الشيخ مصطفى الغلاييني در کتاب «جامع الدروس العربية» ذیل مبحث «حذف عامل الحال» می گوید: در پنج صورت عامل حال وجوباً حذف می شود. سپس ایشان در صورت اول می گوید: هرگاه حال بیان کننده ازدیاد یا نقصان تدریجی باشد آنگاه عامل آن وجوباً حذف می شود، مانند: «تَصَدَّق بدرهم فصاعداً». همچنین ایشان می گوید از شروط این قسم از حال آن است که همراه با «فاء» یا «ثُمَّ» باشد. (جامع الدروس العربية - ص 467)
لذا با توجه به مطالب گفته شده، نقش «فصاعداً» حال می باشد و متعلق به عامل محذوف می باشد که غالباً این عامل محذوف را «إستمرّ» گرفته اند، مانند: «تَصدَّق بدرهمٍ فصاعداً» یعنی: «فاستمرّ صاعداً».
در خصوص «فاء» نیز گفته اند زائده می باشد و برای تزیین لفظ آورده شده است.