حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: صرف
آیا فعل کان یکون به صورت مجهول استعمال میشود کین یکان بشود؟
جناب ابن هشام در کتاب أوضح المسالک می گوید: فعل در یک تقسیم بندی کلی به سه قسم تقسیم می شود:
قسم اول: افعالی که نه لازم هستند و نه متعدی، مانند افعال ناقصه.
قسم دوم: افعالی که لازم هستند.
قسم سوم: افعال متعددی.
از آنجائی که افعال «کان و یکون» از افعال ناقصه هستند لذا وصف لازم و متعدی برای آنها بکار نمی رود، در نتیجه مجهول بودنشان نیز وجهی ندارد.