حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 29 خرداد 1398
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: نحو
جامد و مشتق در بحث مبتدا و خبر(نه فعل) را توضیح دهید.
اسم جامد اسمی است که از دیگری اخذ نشده است، یعنی این کلمه در حد ذات خودش اصل می باشد، اما اسم مشتق اسمی است که از غیر خودش اخذ شده است، یعنی از اسم جامد دیگری گرفته شده است.، مانند: قائم، مؤمن، مكسور، مُبعثر، جبار، عليم، منشار، مكتب ...
حال این اسم جامد بر دو  قسم می باشد:
اسم ذات: یعنی چیزی که با حواس درک می شود و در در اصطلاح دارای حیز وجودی است، یعنی در عالم وجود موجود و محسوس می باشد، مانند: الرجل، الغلام، العصفور، الحصان، الشجرة...
اسم معنی: یعنی چیزی که با حواس پنجگانه درک نمی شود و یک امری ذهنی است، مانند مصادری که دلالت بر یک حدثی می کنند، از قبیل: الأمانة، الوفاء، العدل، الحق، الكراهية...