حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 29 خرداد 1398
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: نحو
چرا در آیه 67 از سوره مبارکه هود «وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ» فعل «أخذت» بصورت مونث آمده است و همین فعل در آیه 94 از همین سوره «وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ» بصورت مذکر آورده شده؟
همانطور که می دانیم قرآن کریم به زبان عربی نازل شده است و در زبان عربی هرگاه فعلی به مونث مجازی (مونث غیر حقیقی) اسناد داده شود آنگاه مذکر یا مونث آوردن فعل مانعی ندارد و جایز الوجهین است. لذا در آیه مزبور چون کلمه «الصيحة» مونث حقیقی نمی باشد بلکه صرفا در ظاهر و در لفظ مونث می باشد بنابراین مونث یا مذکر آورده فعل «أخذ» جایز است و قرآن کریم در این دو آیه، هر دو وجه را ذکر کرده است.