حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 29 خرداد 1398
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: تفسیر
مراد از اولویت تعیینی و تفضیلی چیست و در این آیه شریفه کدام قسم مراد است؟ «النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏»
در اولویت تفضیلی مراد این است هم فاضل و هم مفضول بهره ای از فضل را دارند لکن در مقام اولویت و برتری، فاضل بهره بیشتری از فضل را نسبت به مفضول دارد. مثلا هرگاه گفته می شود که زید أفضل از بکر است مراد این است که هر دو دارای فضیلت هستند لکن فضیلت زید بیشتر از بکر است. 
در اولویت تعیینی این طور نیست که هر دو گروه از فضیلتی بهره مند باشند و یکی نسبت به دیگری بهره بیشتری داشته باشد بلکه اساسا هر چه هست تَعَیُّن در یک گروه دارد. به عبارت دیگر یک گروه بر گروه دیگر اولویت دارد و هر چه هست در این گروه اولویت داده شده می باشد.
در آیه شریفه النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏ اولویت تعیینی است و تفضیلی نیست یعنی با بودن پیامبر، انسان صاحب اختیار نیست؛ نه این که ما صاحب اختیار خود هستیم و پیامبر نیز صاحب اختیار ما است، ولی بهتر است که او کارهای ما را اداره کند که آن اولویت تفضیلی است، نه تعیینی. پس معنایش این است که وقتی پیامبر چیزی را اراده کرد، انسان در برابر او حقی ندارد.