حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 29 خرداد 1398
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: لغت
فرق «مثال» و «شبیه» و «نظیر» به چه صورت است؟
از میان این سه مورد، «مثال» اخص از بقیه است و «شبیه» نیز أخص از «نظیر» است و «نظیر» أعم از همه می باشد. نحوه ارتباط میان این الفاظ به این نحو است که در مماثلت می بایست یک شیء از جمیع جهات مساوی شیء دیگر باشد اما در مشابهت می بایست در اکثر وجوه مساوات باشد و لزومی ندارد که در جمیع جهات با هم مساوی باشند و در نظیر، تساوی در برخی از وجوه کفایت می کند ولو اینکه یک وجه باشد. لذا وقتی گفته می شود این شیء نظیر آن شیء است، معنایش این است که در برخی جهات با یکدیگر مساوی هستند اگر چه در جهات زیادی با هم تفاوت داشته باشند اما به صرف اینکه در یک جهت تساوی دارند، برای تناظر کفایت می کند.