حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 29 خرداد 1398
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: لغت
باب افتعال آیا لازم است یا متعدی؟ فعل «تشترط» مجهول است یا معلوم؟
باب افتعال (افتَعَلَ، یَفتَعِلُ، افتعال) معنای آن «مطاوعه و شرکت پذیری» می باشد. مانند: جَمَعتُ الناسَ فَاجتَمِعوا: مردم را جمع کردم پس جمع شدند. این باب به صورت لازم به کار می رود، مانند: یَفتَخِرالآخرونَ: دیگران افتخار می کنند. و به صورت متعدی نیز به کار می رود، مانند: إکتَسَبنا رزقَنا: روزیمان را به دست آوردیم.
فعل «تشترط» اگر به این صورت خوانده شود: «تَشْتَرِطُ» معلوم است و اگر به این صورت خوانده شود: «تُشْتَرَطُ» مجهول است.