حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 7 بهمن 1398
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: نحو
1_ فرق بین ( کلام ) و ( جمله) چیست؟ 2_ فرق بین ( کلمه ) و ( جمله ) یا ( کلام ) چیست؟ 3_ فرق بین ( قول ) و ( لفظ ) چیست و کدام یک از آنها در تعریف کلام صحیح است ؟ 4_ فرق بین ( کلام ) و ( کلم ) چیست ؟ 5_ فرق بین ( کلمه ) و ( کلم ) چیست ؟
اساسا هر چیزی که از زبان انسان خارج می شود و متشکل از حروفی است به آن لفظ گفته می شود و این لفظ اعم از آن است که دارای معنایی باشد مانند: «زید» یا بدون معنا باشد مانند: «دیز». حال اگر این لفظ که متشکل از حروفی است دارای معنای مفیدی باشد، به آن کلمه گفته می شود.
همچنین اگر چند کلمه در کنار یکدیگر قرار بگیرند از دو حال خارج نیست یا دارای معنایی است و یصح السکوت است و افاده تام دارد به آن کلام یا جملة گفته می شود و اگر دارای معنای تامی نباشد به آن کَلِم گفته می شود. ضمنا به هر کدام از کلمه و کلم و کلام قول گفته می شود؛ لذا قول هر لفظی است که انسان با آن نطق می کند و معنایی را افاده می کند، أعم از اینکه مفرد باشد یا مرکب، یصح السکوت باشد یا نباشد.
1- فرق بین ( کلام ) و ( جمله) چیست؟ این یک معنا را افاده می کنند و فرقی ندارند.
2- فرق بین ( کلمه ) و ( جمله ) یا ( کلام ) چیست؟  کلمه قول مفرد است و کلام یا جمله قول مرکبی است که معنا تامی را افاده می کند و یصح السکوت است.
3- فرق بین ( قول ) و ( لفظ ) چیست و کدام یک از آنها در تعریف کلام صحیح است ؟ قول، لفظی است که دارای معنای خاصی است و لذا هر قولی لفظ هست اما هر لفظی قول نیست. در نتیجه استعمال قول در تعریف کلام بهتر است.
4- فرق بین ( کلام ) و ( کلم ) چیست ؟ کلام قولی است که به مفید و غیر مفید گفته می شود اما کلام صرفا به قول مفید گفته می شود.
5- فرق بین ( کلمه ) و ( کلم ) چیست ؟ کلمه دلالت بر مفرد می کند و کلم مجموعه ای از کلمات است، أعم از اینکه معنای تامی را افاده کنند یا نکنند.