حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: نحو
چرا "ایضا" همیشه منصوب می باشد؟
کلمه أيضا مفعول مطلق برای فعلِ محذوفِ «آض» می باشد. فعلِ «آض» به معنای «عاد» می باشد. بنابراین وقتی گفته می شود: «فَعَل ذلك أيضاً» یعنی آن کار را تکرار کرد. بنابراین کلمه «أیضا» مفعول مطلق تاکیدی برای فعل خودش می باشد. البته این ترکیب، وجه مشهور آن است و برخی نیز گفته اند کلمه «أیضا» حال و منصوب است.