حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: فقه
فرق قیمت و ثمن در چیست؟
این دو از دو جهت با هم فرق دارند: 1- ثمن آن چیزی است که در عقد بیع بعنوان عوض مبیع داده می شود اما قیمت هم در عقد بیع و هم غیر بیع بعنوان عوض داده می شود. 2- ثمن چیزی است که بایع و مشتری با هم مشخص می کند، حال ممکن است از مقدار واقعی آن کالا بیشتری باشد یا مساوی باشد یا کمتر باشد، اما قیمت، موافق واقع و مساوی مقدار مالیت آن عوض می باشد.