حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: نحو
اعراب این بخش از دعای کمیل را به همراه ترجمه آن می خواستم؟ «ما كانَ لأحَد فيها مَقَرّاً وَ لا مُقاماً»
مَا «نافیه» كَانَ «اسم کان: النارُ» لِأَحَدٍ «جارومجرور متعلق به مقرا» فِيهَا «جارومجرور متعلق به کائن محذوف: صفت برای لأحدٍ» مَقَرّاً «خبر کان» وَ لاَ مُقَاماً. اگر حکمتت اقتضا نمی کرد که منکرانت را عذاب کنی،هر آینه آتش دوزخ را سرد و خاموش می کردی و جهنم برای احدی محل قرار نبود.