حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: فقه
مراد از تنجیز در عقود چیست؟
تنجیز در مقابل تعلیق می باشد و در عقود یا ایقاعات نباید معلق به شرط یا وصفی باشد. مراد از شرط، یعنی امری که وقوع آن محتمل است، مانند: اگر زید بیاید این جنس را به شما وقف می کنم، و مراد از وصف، یعنی امری که وقوع آن حتمی است لکن الان محقق نیست، مثل اینکه هرگاه خورشید طلوع کند، آنگاه این جنس را به شما وقف می کنم، در هر دو صورت فوق عقد واقع نمی شود، اما اگر عقد یا ایقاع، معلق به وصف یا شرطی شود که الان محقق است، مانعی از برای آن نیست، مثلاً واقف می داند که امروز جمعه است و بگوید: «اگر امروز جمعه باشد، این را به شما وقف می کنم.»