حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: فقه
تفاوت قراض و مضاربه در چیست؟
جناب شیخ طوسی در کتاب المبسوط في فقه الإمامية، ج‌3، ص: 167‌، در خصوص قراض و مضاربه می فرمایند: این دو لفظ در اصطلاح فقه به یک معنا هستند، و مراد از آنها یعنی اینکه انسان مالی را به دیگری بدهد تا او با این مال کار کند و سپس سود آن به نسبت بین آنها تقسیم شود.
حال لغت قراض، لغت اهل حجاز است و لغت مضاربه، لغت اهل عراق است. در خصوص اشتقاق لفظ «قراض» دو احتمال بیان شده است:
احتمال اول: این واژه از قرض و به معنای قطع مشتق شده باشد، یعنی صاحب مال بخشی از سرمایه و دارایی خودش را قطع می کند و می کَنَد و به عامل می دهد تا او با این سرمایه کار کند و سود حاصله را تقسیم کنند.
احتمال دوم: این واژه از مقارضه به معنای مساوات و موازات مشتق شده باشد، که در این صورت دو معنا را افاده می کند:
 معنای اول: صاحب مال، مال را می دهد و صاحب عمل، عمل را انجام می دهد، لذا بین این دو مساوات و موزانه وجود دارد، یکی کار را انجام می دهد و دیگری سرمایه را تامین می کند.
معنای دوم: هر کدام از دیگری در مقابل منفعت حاصله مساوی هستند.