حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: فقه
مراد از تعذر و تعسر در مباحث فقهی چیست.
تعذر در جایی است که عادتا محال است، بخلاف تعسر که اگر چه محال نیست، لکن همراه با عسر و سختی و حرج می باشد.