حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: فقه
تعدی و تفریط که موجب ضمان است به چه معناست؟
مقصود از تعدی، انجام دادن کاری است که فعل آن جایز نیست و مقصود از تفریط، ترک کاری است که واجب بوده است، مثلاً فرض کنید مالی به امانت در نزد شخصی می باشد، حال اگر این شخص تعدی و تفریط نکند، شرعاً ضامن نیست، اما اگر جهت نگهداری آن مال، می بایست کاری انجام می داده است و انجام ندهد، به این تفریط گفته می شود و اگر کاری را نمی بایست انجام بدهد و انجام بدهد، به این تعدی گفته می شود.