حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: نحو
چرا «أن» در عبارت: «اشهد ان علیاً ولی الله» را تشدید می دهیم ولی در عبارت: «اشهد ان لا اله اله الله» را بدون تشدید می خوانیم؟ فرق «أن» در عبارت اول و دوم چیست؟
لفظ «أن» در جمله: «أشهد أن لا إله إلا الله» مخففه از ثقیله است، و مشدد خواندن آن صحیح نمی باشد، چرا که اسم آن ضمیر محذوف - ضمیر شأن در تقدیر است - می باشد و خبر آن جمله مابعدش می باشد، و در این حالت واجب است که مخففه باشد، کما اینکه جناب ابن مالک می گوید: 
و إن تخفف «أن» فاسمها استكن                   و الخبر جعل جملة من بعد «أن»
اما اینکه در جمله: «أشهد أن علیاً ولی الله» مخففه نیست به این جهت است که اسم آن ظاهر است و از طرفی خبر آن هم جمله نیست، لذا نمی توان این دو جمله را با یکدیگر مقایسه نمود.
بنابراین ترکیب جمله «أشهد أن لا إله إلا الله» این چنین می شود: «أن» مخففه از ثقیله می باشد و ضمیر شأن محذوف، اسم آن و جمله بعد خبر می‌باشد. ضمنا اگر ضمیر شأن بخواهد ظاهر بشود آنگاه عبارت این چنین می شود: «أشهد أنَّه لا إله إلا الله»، یعنی «أن» ثقیله می شود.