حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: فقه
تفاوت سه واژه «اداء»، «إعاده» و «قضاء» در عبارات فقهی به چه صورت است.
اداء به معنای اتیان فعل در وقت معین شده برای انجام آن فعل می باشد. که این خود ممکن است سه حالت داشته باشد: حالت اول: وقت فعل با وقت معین شده دقیقا یکی باشد، مانند روزه ماه مبارک رمضان که از اذان صبح تا مغرب که فعل با زمان داده شده مطابقت دارد. حالت دوم: زمان انجام فعل، بیشتر از زمان داده شده باشد، مانند اتیان نماز ظهر از وقت ظهر شرعی تا زمانیکه به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد. حالت سوم: وقت انجام فعل، کمتر از زمان معین شده باشد، که چنین فعلی نداریم و تشریع آن توسط شارع مقدس قبیح است.
إعاده: به معنای اتیان مجدد فعل در زمان معین شده برای انجام آن فعل می باشد. مثلاً شخصی نماز ظهرش را بدون طهارت خوانده است، حال بعد از اتمام نماز می بایست در همان وقت باقی مانده مجددا نمازش را بجا آورد. ضمنا باید توجه داشت، اعاده صرفا در جایی است که وقت اتیان فعل از وقت معین شده کمتر باشد(حالت دوم)، و إلا در غیر از این حالت اعاده معنا ندارد و می بایست قضاء کند.
قضاء: به معنای اتیان فعل در خارج از زمان معین شده برای انجام آن فعل می باشد. مثلاً شخصی می بایست در وقت تعیین شده برای نماز ظهر، نمازش را بجا آورد اما بنا به هر دلیلی تکلیفش را انجام نمی دهد، آنگاه ایشان می بایست در زمان دیگری قضای این نمازش را بجا آورد.