حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: نحو
برخی حروفی که ابتدای جمله می آیند مانند:«و قد»،«ممّا»،«کأن»،«فإن» وغیره برای ترجمه متون چگونه باید ترجمه شوند؟ 
در خصوص ترجمه این کلمات و هر کلمه ای دیگر می بایست توجه داشت که هیچ کلمه ای به تنهایی و جدای از ساختار جمله معنای مورد نظر را بیان نخواهد کرد، بلکه ممکن است شواهد و قرائنی اطراف آن کلمه باشد که ما را به مراد نویسنده رهنمون سازد، حتی گاهی صرف رجوع به لغت نامه هم نمی تواند برای درک مراد واقعی نویسنده کافی باشد، بلکه می بایست هر کلمه ای را متناسب با آن جمله ای که در آن واقع شده است معنا کنیم.
و از طرفی برخی از کلمات برای درک معنای حقیقی آنها لازم است کلمه ما بعد آنها نیز معلوم باشد، برای مثال، کلمه «قد» هرگاه بر سر فعل ماضی بیاید، به معنای «به تحقیق» می آید که به آن حرف تحقیق گفته می شود و هرگاه بر سر فعل مضارع بیاید به معنای «گاهی» می آید که به آن حرف تقلیل می گویند.
اما اجمالا معنای حروف بیان شده به این صورت می باشد:
«مِمَّا»: این کلمه مرکب از دو حرف «من» - از حروف جاره - و «ما» موصوله و به معنای «از آنچه» می باشد.
«کأن»: اگر مراد از این کلمه، «کان» باشد، این خود دو بخش دارد، اگر مراد «کان» ناقصه باشد، نیاز به اسم و خبر دارد، مثلاً: «کان زیدٌ قائماً» یعنی: «زید ایستاده بود» و اگر مراد «کان» تامه باشد، فقط اسم دارد و نیازی به خبر ندارد، مانند: «کان الله و لم یکن معه شی‌ء» یعنی: «خدا بود و چیزی با او نبود». در واقع مفاد کان تامه بحث از وجود شیء است که آیا این شیء وجود دارد یا نه؟ و بحث از عوارض شیء نیست. اما مفاد کان ناقصه بحث از عوارض شیء است، یعنی ثبوت شیء برای شیء. اما اگر مراد از این کلمه، «کأنَّ» باشد که این از افعال مشبهة بالفعل است که همانند «کان» ناقصه نیاز به اسم و خبر دارد، با این تفاوت که اسم آن منصوب و خبر آن مرفوع می باشد، مانند: «كَأَنَّ في‏ أُذُنَيْهِ وَقْراً» و به معنای: «گویی»، «مثل اینکه» می باشد.
فإن: این کلمه نیز دو وجه در آن متصور است، وجه اول: حرف «فاء» و «إنَّ» که از حروف مشبهة بالفعل می باشد،به معنای: «همانا»، «بدرستیکه». وجه دوم: «فاء» و «إن» شرطیه، به معنای «پس اگر» می باشد.
برای یافتن معنای حروف می توانید به کتاب مغنی الأدیب جناب ابن هشام انصاری و معاني الحروف رمانی مراجعه نمایید.