حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: نحو
عبارت جلیس السوء ترکیب وصفی است یا ترکیب اضافی؟
این عبارت از حیث نحوی ترکیب اضافی است بطوریکه «جلیس» مضاف و «السوء» مضاف الیه می باشد اما از حیث معنایی مفید وصف می باشد.